അവലോകനം

വ്യക്തമായ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഉള്ള നിക്ഷേപകര്‍. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വിജയമാണ് കേന്ദ്ര ബിന്ദു.

ഞങ്ങള്‍ മാധ്യമം, ആശയ വിനിമയം, ബിസിനസ്, വിവര സേവന മേഖലകളില്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കാ യി സമര്പ്പി തമായ രംഗത്ത്‌ മികച്ച വിജയം നേടിയ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമാണ്. പ്രതിഭാ ശാലികളായ മാനേജ്മെന്റ്ര സംഘങ്ങള്ക്കൊ പ്പം പ്രവര്ത്തിനച്ച് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ വിജയത്തിനും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ലക്‌ഷ്യം. വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെയും അമേരിക്കന്‍ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ടിന്റെ്യും പൂര്ണക സഹകരണം ഞങ്ങള്ക്ക്ത‌ ലഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖര്‍ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സമാന മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപ പ്രവര്ത്തനന രംഗങ്ങളില്‍ 20 വര്ഷ ത്തിലേറെ പരിചയമുള്ളവരാണ്.
ലീര്‍ മോര്‍ »

Investments

Investments
iYogi is a leading independent provider of subscription based technical support services to home users and small businesses across a wide range of computing and communications devices and software. Leveraging its proprietary Digital Service Cloud software technology platform, iYogi delivers support services to millions of customers globally and its services are available on a 24/7 basis, 365 days a year.

iYogi

Investments
Micromax Informatics Ltd is the leading Indian handset maker as well as the 12th largest mobile handset manufacturer in the world. The company designs, produces and distributes mobile handsets through over 30,000 retail points in 120 cities and is amongst the fastest growing mobile handset companies in India.

Micromax

Investments
Pipetel Communications is a leading Enterprise Access company providing broadband services to SMEs in India. The company has agreements with most of the major telecommunications companies in India and specializes in clients with multiple office locations who prefer a single point of contact nationwide. Customers include SMEs as well as some Indian Fortune 1000 companies.

Piptel
വാര്ത്തമകള്‍
January 7, 2019
Is UnitedLex the Future? Dan Reed Thinks So.
When I flew from Chicago to New York City in early October to spend time with Dan Reed...
January 4, 2019
Spot Market Trades 3,059 MU with Avg. MCP at Rs. 3.30 per unit
The all India peak demand touched 163 GW on 28 th December 2018 registering 7% increase...