ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ

ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ

ਈਸ਼ਾਨ ਭਾਟੀਆ

ਵੀਪੀ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ

ਮੈਡਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਡਿਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਆਮਦਨੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ, ਕਰ, ਸਕੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਾਂਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਓਡਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਸਿਕੋ, ਥਾਇਸੇਨਕਰੁਪਸ ਵਾਲਟਰਸ ਕਲੂਵਰ, ਫਿਡੇਲਿਟੀ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਵਾਂਗ ਦੇ ਕਈ ਬਲੁ ਚਿਪ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੇਂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਇੱਕ ਸੀ.ਪੀ.ਏ. (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਅਕਾਉਂਟੇਂਟ (ਭਾਰਤ) ਹਨ।

Advisory Team

ਸੰਖੇਪ ਵਿਵਰਣ

ਮੈਡਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪਿਟਲ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।