எங்களைப் பற்றி

நாங்கள் யார்

முன்னோட்டம்

மேடிசன் இந்தியா கேப்பிட்டல் என்பது இந்திய ஊடகம், தகவல் தொடர்பு, வர்த்தகம் மற்றும் தகவல் சேவைகள் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக முதலீடு செய்யும் இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் முதலீட்டு நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும். நாங்கள் கவனமாகப் பார்க்கும் எங்கள் துறைகளில் சிறப்பானவர்களாக விளங்குவதால், தொழில் மற்றும் மூலதனச் சந்தை உறவுகளில் ஆழமான தொகுப்புடன் கூடிய மதிப்பு கூட்டுமுதலீட்டாளர் என்ற நிலையில் இருக்கின்றோம்.

  • நாங்கள் ஊடகம், தகவல் தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்கள் மற்றும் அதைப்போன்று அந்த தொழில்களுடன் தொடர்புடைய சந்தை சேவைகள் ஆகியவற்றின் மேல் கவனம் செலுத்தி வருகின்றோம். நாங்கள் கவனம் செலுத்தும் இந்தத் துறைகள் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒலி/ஒளிபரப்புகள், வெளியீடுகள். வர்த்தக சேவைகள், உள்ளடக்கம் மற்றும் விநியோகம், ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்போடு தொடர்புடைய கடல் கடந்த சேவைகள், கம்பியில்லா மற்றும் கம்பியுடன் கூடிய தொலைபேசி மற்றும் அகண்ட அலைவரிசை மற்றும் பிற ஊடகம், தகவல் தொடர்புகள் மற்றும் வர்த்தக சேவைகள் ஆகிய துறைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
  • இந்தியாவில் ஊடகம், தகவல் தொடர்புகள் மற்றும் வர்த்தக சேவைகள் போன்ற தொழில்களை வடிவமைக்கப் பாடுபடும் உயர் வளர்ச்சி கொண்ட நடுத்தர சந்தை நிறுவனங்களின் மேலாண்மைக் குழுக்களுடன் நீண்ட கால கூட்டாண்மை கொள்ள நாங்கள் பாடுபடுகின்றோம்.
  • நிறுவனங்களில் எங்களது வழக்கமான முதலீடாகக் நாங்கள் கருதுவது 5 முதல் 20 மில்லியன் டாலர்களாகும், மேலும் நாங்கள் எங்களின் வரையறுக்கப்பட்ட பங்குதாரர்களுடன் 50 மில்லியன் டாலர்கள் வரை பங்கு முதலீடுகளில் மதிப்பீடு செய்வோம்.
  • நாங்கள் பங்குதாரர்களை கடின உழைப்பு செயல்முறையின் செயல்பாட்டு பின்புலங்கள் மற்றும் அதைத்தொடர்ந்த போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி போன்றவற்றில் ஈடுபடுத்துகின்றோம்.நாங்கள் நிறுவனங்களின் தினசரி இயக்கங்களில் ஈடுபடாதபோது, எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களுக்கு நாங்கள் ஓர் வளமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான திறமையுள்ள குழுவினை வழங்குகின்றோம். மேடிசன் இந்தியா கேப்பிட்டல் நடுத்தர சந்தை வளர்ச்சி நிறுவனங்களின் மேல் கவனம் செலுத்தி வருகின்றது.